Equipes Sportives Méritantes

Equipes Sportives Méritantes

Mir sinn houfreg op eis engagéiert Sportlerinnen a Sportler a gratuléieren hinnen fir hier Nominatioun. 
Op desem Wee geet dann och e Merci un sie all an un eis Bénévols aus dem Veräin fir hieren Asaz an natiirlech och e grousse Merci un di Responsabel vun der Geméng Wooltz fir dese sympatesche Geste.