Walsonnden am Renert

Walsonnden am Renert

Dir wësst nach net wien der sollt wielen?
Oder dir woort well wielen a wëllt zesummen mat Frënn a Bekannten op d'Resultater waarden?
Da kommt tëschent 9:00 an 19:00 Auer an de Club-Café Renert a diskutéiert, philosophéiert oder tauscht är Expertisen aus bei engem Stéck Kuch oder bei Fritten mat Ham an Zalot...
 
Vous ne savez pas encore qui voter ou vous venez tout juste du bureau de vote et vous voulez attendre les résultats ensemble avec vos ami(e)s et proches?
Venez donc entre 9:00 et 19:00 heures au café Renert et discutez, philosophez et échangez vos expertises accompagné d'un morceau de tarte ou d'une assiette de jambon, frites et salade...